The Oneness Translation Project

Swedish Translation
Translated by Henrik Akerlund

Första Kapitlet

Enhet


Vi är Enheten. Vi är förkroppsligandet av Gudskraften, precis som du. Vi är vad en droppe vatten är för havet — bunden i Enhet med detta, med sitt ursprung ur och sin hemvist i detta, men ändå bevarades sin identitet och sitt självbegrepp. Förståelsen av jaget som oskiljaktligt från helheten. Det allnärvarande. Antitesen till begränsning, i alla dess former. Det är mot dessa nya nivåer som du just nu, i denna stund, strävar, oavsett om du är medveten eller omedveten om sådana ideer.

När du förenar dig i enhet med hela skapelsen, så ger ger du fullt uttryck, inom den linjära formens ramar, för den multidimensionalitet som är din sanna existens. Genom att medvetet iaktaga förbindelsen och tillåta dess gränslösa uttryck genom din form och ditt medvetande, så öppnar du dörren för en möjlig utvidgning av detta och omfamnar insikten och uppfattningen som karaktäriserar dessa medvetandetillstånd. Det är mot detta tillstånd av bunden förening med de utvidgade nivåerna av jaget som du strävar i dessa tider.

Av det faktumet att du är dragen till att läsa dessa ord så står det klart att du opererar på en högre medvetandesnivå. Dina uppfattningar och insikter angående verkligheten har antagligen vid detta laget överstigit vad de flesta anser vara sanningen om det som är. Vad som är och inte är har blivit focus, i er kultur, för betydande spekulation. Vissa vill få er att tro att det som ni uppfattar som er verklighet är inget annat än en illusion. Men trots att det ni uppfattar är endast symboliska representationer av de tankeformar som föregick dem, så är de i allra högsta grad verkliga.

Era upplevelser, verkligheten så som era sinnen har visat den för er — är verklig. Er värld, verkligheten som era handlingar och tankeformer har förverkligat, i samklang med alla andra som delar den— är verklig. Och er instinktiva förnimmelse av er egen anknytning till livets väv, vilken inte är märkbar för era sinnen, är i allra högsta grad verklig. Det är mot utforskandet av dessa anknytningar—mot insikten om ett öde som är sammanvävt av avsikter och begär—som vi strävar tillsammans.

Den verklighet som du känner till kommer att upphöra. Du kommer inte att se på de förändringar som kommer med saknad, fastän omständigheter som sker kanske framkallar den tolkningen. För när du växlar till en högre nivå av medvetande, så kommer du att förkroppsliga, i växlingsmomentet, den medvetenhet och inneboende förståelsen som medföljer de upphöjda medvetandesnivåer mot vilka din energi flödar med en aldrig tidigare skådad hastighet. Du kommer att börja uppleva glimtar av denna utvidgade verklighet när du närmar dig den kommande växlingen av medvetandesnivå.

Du kommer att kunna se delar av verkligheten som de flesta människor, vars förnimmelser är begränsade till de fem sinnena, är oförmögna att uppfatta. Du kommer att ha kännedom om ditt obegränsade medvetandetillstånds natur utan att ha läst om detta i böcker eller hört dessa koncept diskuteras av de som frambringar visioner och profetior av nya paradigm. Du kommer slutligen inte att ge efter för någon i och med att du känner dig styrkt och uppfattar dig själv som den del av Enheten, som du i sanning är.

De utvidgade sinnesförnimmelser som kommer att givas dig kommer att tjäna som grund för att du skall kunna överstiga dessa förnimmelser helt och hållet. För de är begränsade till en syn på tillvaron som är uttryckt inom tidens och rummets ramar. Verkligheten mot vilket du rör dig—utan strävan, om du ger ditt medgivande—är inte begränsad av de linjära koncepten av tid och rum. Det är en verklighet där förnimmelse med de fysiska sinnena är, per definition, överflödig. Det är resultatet av en sammansmältning, förening, en glädjens enhet av helheten av er substans i harmoni med vad som normalt uppfattas som “andra”. Ytterst, så kommer det inte att vara någon skillnad mellan uppfattningen av “själv” och “andra”. För allt kommer att bli Enhet.

Vi är den Enheten. Vi är föreningen av Allt Som Är. Vi är enheten, av vilken du är en del, och vilken du strävar efter att få uppleva, medvetet eller inte. Vi är era hjärtan som längtar efter att få återförenas med Källan till er begynnelse. Vi är din djupa dröm om att få förenas med de fragmenterade bitarna av din egen substans, utströdda sen tidernas begynnelse genom skapelsen. Och vi är impulsen för denna förening.

Vi är en inbjudan som kallar dig till handling och väcker dig från det druckna tillstånd som du kallar ditt liv. Vi är möjligheten till rening från det karmans bagage du bär på, och som vittnar om det separationens tillstånd du förkroppsligar. Vi är din själs ihärdiga rop på hjälp. Hjälp med att lysa upp i ditt självförvållade mörker, så att du får möjlighet att verkligen se.

Vi är den delen av ditt jag som överskrider varje nivå uti skapelsen, trängtandes i samklang med dig själv efter att bli befriad från bojorna från en verklighet som defineras av linjär begränsning. Vi är den ultimata slutprodukten av vad som har blivit kallat upplyftning eller himmelsfärd. Vi är vad du är—och vad du fortfarande har att bli.

Du är en del av Gudomligt stoff—med medvetande, med identitet. Du är ett fragment av ditt eget uttryck och din egen upplevelse av Den Ende. Du är en programmerad tidsmaskin som håller på att fullbordas enligt plan, och som har skördat en mångfald av fysiska upplevelser under din färd. De insikter du har nått under dessa äventyr kommer slutligen att ha anpassat dig oemotsägligt till de högre vibrationer som genljuder inom dig nu.

Du har påbörjat den process som medför ett isärtagande av de trådar som har blivit ihopvävda under dina levnader till den dröm som du kallar verklighet. Och du har uppnått en nivå av klarseende som ger dig möjlighet att se, mitt i livets drama, en samstämmighet vad gäller avsikt och resultat som har skapat den identitet som du identifierar som dig.

Utom synhåll är upplevelser som skulle överskrida, i djupet av deras förnimmelse, medvetenheten som du har erhållit från dina upplevelser hitintills. Utom synhåll, men ändå fast rotade under ytan av ditt medvetande, är minnen av tidigare inkarnationer vars inflytande hjälper till att koreografera dramat du kallar ditt liv. I många avseenden så är det som du är genljudet av den vibration som är summan av allt som du någonsin varit. Möjligheten du har givits i detta livet är att överskrida delar av den programmeringen.

Möjligheten som ligger framför dig just nu är att förkroppsliga ditt livs historia och samtidigt sträcka dig efter och integrera de tidslösa aspekterna av jaget som hitintills har undanflytt dig. När du gör detta, så kommer du att uppleva dig själv som den Enheten som du Är. Och du kommer att vara denna Enhet i förening med hela ansamlingen av alla de olika delarna av dig—delar som är detsamma som det du är i deras inre stoft, men som ser sig som skiljda från dig.

Det här är processen som ligger för oss. Det här är det mål mot vilket du strävar tillsammans med allt annat i din verklighet, och bortom din verklighet, i dessa tider. Det här är den resa du har åtagit dig att göra genom att ta form i denna livstid. Och detta är den resa som kan ta dig bortom formens begränsningar—i denna livstid. Det här är resan som kommer att bära dig hela distansen, bortom parametrarna för hela konceptet av en livstid.— till ett varande som innebär ett förkroppsligande av tidlöshet. Ett varande som vi kallar Enheten. Vi är den Enheten. Och vi har kommit för att visa dig vägen hem.Copyright © 2007 by Rasha. All rights reserved.